SlovenskýMagyarEnglish

Dom smútku

Obec v roku 2018 získala nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 na výstavbu "Domu smútku". Zmluva uzatvorená medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom Hraničná 12, Bratislava a obcou Nové Hony je zverejnená v časti Povinné zverejňovanie: Zmluvy.

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Prijímateľ: Obec Nové Hony
Číslo výzvy:  22/PRV/2017
Kód projektu: 074BB220012
Názov projektu: „Dom Smútku"
Miesto realizácie:  Aktivít Projektu: SR, Banskobystrický kraj, okres Lučenec, Obec: Nové Hony

Obec Nové Hony získala z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 prostriedky na novostavbu "Domu smútku" vo výške 112 307,25 €

(EPFRV/ŠR SR)

Predmetom projektu je úspešné dosiahnutie stanoveného cieľa, ktorý bude prospešný nie len pre Obec Nové Hony a jej obyvateľov, ale aj pre okolie a návštevníkov obce. Zároveň realizácia projektu prispeje k ochrane životného prostredia na vidieku.

Hlavný cieľ projektu bude naplnený špecifickými cieľmi:

  • Vytváranie vhodných podmienok pre uskutočňovanie smútočných aktov
  • Zvýšenie atraktivity obce
  • Zlepšenie miestnych základných služieb
  • Vytvorenie podmienok pre realizáciu ďalších rozvojových aktivít

Stavbu realizovala firma KOLEK, s. r. o.