SlovenskýMagyarEnglish

Rekonštrukcia jestvujúcich autobusových zastávok

Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Prijímateľ: Obec Nové Hony
Miesto realizácie: Obec Nové Hony
Výška nenávratného finančného príspevku: 10 000 €
Začiatok a ukončenie projektu: 28.08.2020 - 30.10.2018

Stručný opis projektu: Cieľom projektu bolo vybudovanie 3 ks autobusových zastávok v Nových Honoch, a tým zvýšenie bezpečnosti cestujúcich a zlepšenie kultúry cestovania. V roku 2018 prebiehala v našej obci rekonštrukcia autobusových zastávok, pôvodné plechové zastávky sa vymenili za murované, ktoré spĺňajú požiadavky bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zvýšila sa atraktivita obce a skvalitnili sa podmienky pre využívanie prostriedkov verejnej dopravy na území obce.