SlovenskýMagyarEnglish

História

Na území dnešnej obce Nové Hony boli sídliskové nálezy pilínskej kultúry z mladšej doby bronzovej a existencia slovanského sídliska  z 10. storočia ako aj zaniknutý stredoveký kostol. Obec sa spomína od roku 1332. Na vznik obce prinajmenej v 13. storočí poukazuje aj pôvodný názov v latinčine Santa Crux. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Nagykeresztúr és Kiskeresztúr (1877), Kétkeresztúr (1907-1913),  Sväté Kríže (1948), a dnešný názov Nové Hony  je od roku 1945.

V 14. storočí sa obec rozčlenila na Malý a Veľký Kerestúr, / 1381 / ktoré sa opäť zlúčili v polovici 19. storočia. Patrila rozličným zemepánom. V roku 1828 mala 15 domov a 133 obyvateľov. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Na prelome 19. a 20. storočia patril veľkostatok Michalovi  Szakallovi. Patrila mu krásna kúria a venoval sa  chovu oviec. V roku 1928 bol rozparcelovaný celý  veľkostatok. Časť kúpil Ján Vitrisal a hospodáril na nej do roku 1948. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

V roku 1886 bola v obci postavená modlitebňa evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania. V roku 1922 bola postavená zvonička.

Do roku 1979 bola v obci prevádzkovaná malotriedna základná škola. V roku 1989 došlo k zrušeniu spoločného JRD a v obci začali na pozemkoch podnikať súkromne hospodáriaci roľníci, ale hlavne  PD Rimavská Sobota, neskoršie Agrotauris a dnes je to Agroris s.r.o. Rimavská Sobota.

Zmenou nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2003 bolo rozhodnuté o zaradení obcí Nové Hony a Pinciná do okresu Lučenec. Obec si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter .

Prvá písomná zmienka o obci sa objavila v roku 1332.

Symboly obce