Nenávratné finančné príspevky

Obec v roku 2018 získala nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 na výstavbu "Domu smútku". Zmluva uzatvorená medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou so sídlom Hraničná 12, Bratislava a obcou Nové Hony je zverejnená v časti Povinné zverejňovanie: Zmluvy.


     Projekt

   Názov projektu: WIFI PRE TEBA 

                                                                                     

                                                                           je spolufinancovaný Európskou úniou.

    Cieľ projektu:

   Cieľom projektu je vybudovanie bezplatného WIFI pripojenia pre občanov a návštevníkov           obce na verejných priestranstvách v obci.

   Nenávratný finančný príspevok: Suma 14 250 €

   

Oznámenie o realizácii projektu

 • Názov projektu: WiFi pre Teba 
 • ITMS2014+:311071Z264
 • Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
 • Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
 • Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 • Názov a sídlo prijímateľa: Obec Nové Hony, č. 13, 985 42 Veľké Dravce
 • Miesto realizácie: Obec Nové Hony
 • Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WiFi externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému interntetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  Bod 1 Dom smútku - Externý AP (48.36322,19.82824)

  Bod 2 obecný úrad - Externý AP (48.36297,19.82527)

  Bod 3 hlavná križovatka - Externý AP (48.36308,19.83007)                               

  Bod 4 autobusová zastávka - Externý AP (48.36239,19.82955)                                              

  Bod 5 autobusová zastávka 2- Externý AP (48.36198,19.83056) 

  Bod 6 dolný koniec - Externý AP (48.36065,19.8313)

  Bod 7 Západný koniec - Externý AP (48.36357,19.82159)

  Bod 8 klubovňa - Externý AP (48.36214,19.82559)

  Bod 9 modlitebňa - Externý AP (48.36255,19.82372)                                     

  Bod 10 severný koniec - Externý AP (48.36423,19.82874)

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol zrealizovaný a úspešne ukončený.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

 Riadiaci orgán: www.mindop.sk

 Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


                                                      

 • Názov projektu: Rekonštrukcia okien a dverí v havarijnom stave                                               „KULTÚRNEHO DOMU“
 • Poskytovateľ:  Ministerstvo financií SR
 • Prijímateľ: Obec Nové Hony
 • Miesto realizácie projektu: Obec Nové Hony
 • Výška nenávratného finančného príspevku: 5 500                                                                                                           

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Nové Hony.

                                                        PRED                                                                                              

TERAZ

          


REKONŠTRUKCIA  JESTVUJÚCICH AUTOBUSOVÝCH  ZASTÁVOK

Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR

                     Prijímateľ: Obec Nové Hony                      

Miesto realizácie: Obec Nové Hony

Výška nenávratného finančného príspevku:  10 000 €

                                Začiatok a ukončenie projektu: 28.08.2020 - 30.10.2018                                                                                                                                                                                   

Stručný opis projektu:  Cieľom projektu bolo vybudovanie 3 ks autobusových zastávok v Nových Honoch, a tým zvýšenie bezpečnosti cestujúcich a zlepšenie kultúry cestovania. V roku 2018 prebiehala v našej obci rekonštrukcia autobusových zastávok, pôvodné plechové zastávky sa vymenili za murované, ktoré spĺňajú požiadavky bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zvýšila sa atraktivita obce a skvalitnili sa podmienky pre využívanie prostriedkov verejnej dopravy na území obce.

PRED                                                                     TERAZ