SlovenskýMagyarEnglish

Obecný úrad

Adresa

Obecný úrad Nové Hony
č. 13, 985 42 p. Veľké Dravce

+421 47 437 31 12 
podatelna@novehony.sk


 Poverenie zastupovaním starostky obce

Alena Spodniaková, starostka obce Nové Hony v súlade s ustanoveniami § 13b ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení

poveruje

poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Nových Honoch - Mgr. Kristínu Ridzoň

zastupovaním starostky obce vo funkčnom období 2022-2026

Podľa ustanovení ods.3 § 13b citovaného zákona zástupca starostky zastupuje starostku obce  v rozsahu určenom starostkou v písomnom poverení. 

Oznámenie o výške odmeny zástupcu starostu

Obec Nové Hony zastúpená Alenou Spodniakovou, starostkou obce zverejňuje oznámenie o výške mesačnej odmeny zástupcu starostu obce v zmysle § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá predstavuje 15% zo základného platu starostky obce Nové Hony.