Samospráva

Adresa

Obecný úrad Nové Hony
č. 13, 985 42 p. Veľké Dravce

+421 47 437 31 12 
podatelna@novehony.sk

Starostka: Alena Spodniaková
Zástupca: Vojtech Baky

Poslanci OZ:

  • Vojtech Baky
  • Bc. Janka Katreniaková
  • Mgr. Kristína Ridzoň

Kontrolór: Mgr. Zuzana Budáčová

Poverenie zastupovaním starostky obce

Alena Spodniaková, starostka obce Nové Hony v súlade s ustanoveniami § 13b ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení

poveruje

poslanca Obecného zastupiteľstva v Nových Honoch - Vojtech Baky

zastupovaním starostky obce vo funkčnom období 2018-2022

Podľa ustanovení ods.3 § 13b citovaného zákona zástupca starostky zastupuje starostku obce  v rozsahu určenom starostkou v písomnom poverení.