SlovenskýMagyarEnglish

Kolaudačné rozhodnutie

K ohlásenia drobnej stavby zo strany stavebníka je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo „ohlásenie drobnej stavby“,
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 • kópiu z katastrálnej mapy,
 • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od
  hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaní (doklad o vzdelaní je potrebné doložiť),
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, a to aj vrátane
  nehnuteľnosti vo vlastníctve obce.

Upozornenie: Občan v ohlásení drobnej stavby – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve.

K žiadosti občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva ohlásenie, doklad o „inom práve k pozemku“.

Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
 • právo vyplývajúce z iných predpisov.

S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia obecného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

Lehota pre vybavenie: do 30 dní.

Legislatíva

Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)

K ohlásenia zo strany stavebníka je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo „ohlásenie stavebných úprav“ alebo „ohlásenie udržiavacích prác“,
 • doklad, preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe. Možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
 • písomnú dohodu s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
 • jednoduchý výkres v dvoch vyhotoveniach,
 • v prípade stavebných úprav v bytových domoch (bez zásahu do nosného systému) výkres vypracovaný ,resp. overený oprávneným
  projektantom v odbore statika,
 • v prípade stavebných úprav v ostatných objektoch (bez zásahu do nosného systému), avšak pokiaľ materiál, ktorý bude použitý na
  stavebné úpravy môže mať z hľadiska statického dopad na statiku stavby je potrebné doložiť výkres vypracovaný ,resp. overený oprávneným projektantom v odbore statika,
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností v prípade dopadov na susedné nehnuteľnosti, a to aj vrátane nehnuteľnosti vo vlastníctve
  obce.

Upozornenie: Občan v „ohlásení stavebných úprav“ alebo „ohlásení udržiavacích prác“ – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov,
ak je pozemok v spoluvlastníctve, resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve.

K žiadosti občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva ohlásenie, doklad o „inom práve k pozemku“.

Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou
 • právo vyplývajúce z iných predpisov

S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia úradu, že k uskutočneniu
„ohlásených stavebných úprav“ alebo „ohlásených udržiavacích prác“ nemá námietky.

Lehota pre vybavenie: do 30 dní.

 • pre samostatnú stavbu,
 • zmenu (dokončenej stavby ak je spojená so stavebnými úpravami),
 • zmenu stavby pred jej dokončením,
 • zmena v užívaní stavby spojená so stavebnými úpravami,
 • súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
 • jednotlivé stavby súboru stavieb, ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
 • podmieňujúce preložky sieti a zariadení technického vybavenia -líniové stavby,
 • predĺženie platnosti stavebného povolenia.

K podaniu žiadosti je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo „žiadosť o stavebné povolenie“, resp. „žiadosť pre zmenu...“,
 • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje , že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, k pozemku či stavbe iné právo, 
  ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej,
 • kópiu stavebného povolenia v prípade zmeny a odsúhlasenú stavebným úradom PD,
 • v prípade, že došlo k zmene stavebníka: aktuálne doklady, ktorými nový stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo
  že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby
  (list vlastníctva),
 • projektovú dokumentáciu stavby (aj v prípade zmeny) spracovanú podľa § 9 vyhlášky MŽP SR š. 436/2000 Z.z. ktorá musí obsahovať spracovanie podľa druhu a účelu stavby. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach,
 • ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm a) stavebného zákona (jednoduchých stavieb) , postačí dokumentácia vypracovaná osobou
  s príslušným odborným vzdelaním (doklad o vzdelaní- fotokópiu je potrebné k PD doložiť).
 • vyjadrenia dotknutých orgánov- správcov inžinierskych sietí,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať
  odborné vedenie uskutočňovania stavby,
 • ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba,
  ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby,
 • kópiu z katastrálnej mapy.

Pri žiadosti o zmenu stavby pred dokončením alebo dokončenej stavby doloží stavebník:

 • vydané právoplatné stavebné povolenie,
 • pôvodnú overenú projektovú dokumentáciu,
 • projektovú dokumentáciu ku povoleniu zmeny a
 • dokladovú časť ako pri stavebnom povolení podľa druhu a rozsahu zmien, ktoré sú predmetom žiadosti.

Poplatky: správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní žiadosti podľa zákona NR SR č.
145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Poplatok za: Cena poplatku:
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu
40€
2. pre právnickú osobu 100€
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20€
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)  
a) na stavby na bývanie  
1. na stavbu rodinného domu 50€
2. na stavbu bytového domu 200€
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením  
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25€
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50€
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie  
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35€
2. bytových domov 100€
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu  
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30€
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30€
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30€
4. na spevnené plochy a parkoviská 30€
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 30€
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám  
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 50€
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50€
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50€
4. na spevnené plochy a parkoviská 50€
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 50€
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 20€
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane 100€
     nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 200€
     nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 400€
     nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 600€
     nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 800€
     nad 10 000 000 eur 1 000€
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 50€
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60€
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150€

 

K žiadosti žiadateľ doloží doklad o „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa
podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
 • právo vyplývajúce z iných predpisov.

Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní
(v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).

Dĺžka platnosti stavebného povolenia je dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad
v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Je teda potrebné do dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti začať
s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť.

V prípade udalostí, ktoré majú za následok posunutie termínu začatia výstavby, je nutné, aby stavebník príslušný stavebný úrad písomne
požiadal o predĺženie platnosti stavebného povolenia.

Prílohy k žiadosti:

 • stavebné povolenie, ktorého predĺženie sa požaduje

  Vydáva sa pre:

  • pre dokončenú stavbu,
  • časť stavby spôsobilej na samostatné užívanie,
  • časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena, alebo udržiavacie práce , pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie,
  • dokončené terénne úpravy,
  • reklamné a propagačné zariadenia len v prípadoch, že to stavebný úrad určil pri ich povolení,
  • pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby a to aj v prípadoch, keď stačilo ohlásiť tieto stavby podľa § 55 ods. 2 písm. a).,
  • zmena účelu užívania stavby bez zmeny stavby, ktorá spočíva v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia,
   v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činnosti v užívaní stavby.

  K podaniu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť:

  • vyplnené tlačivo „Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia“,
  • opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  • ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania
   výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím.
  • Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľnosti nehnuteľností, tento doklad sa nedoplní ak nedošlo k zmene vonkajšieho
   pôdorysného ohraničenia stavby,
  • rozhodnutia, súhlasy, vyjadrenia, stanoviska, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
  • ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

  Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú na základe § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z z.:

  Ods. 1

  • doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby,
  • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku ,
   ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného preskúšania (§ 43 f SZ),
  • projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením,
  • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného
   rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácií overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad
   spojil s kolaudačným konaním,
  • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia, (43f SZ),
  • podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach
   stavebného povolenia,
  • stavebný denník.

  Ods. 2

  Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného
  rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane zjednodušené.

  Zaraďujú sa sem: 

  • Rozhodnutia o umiestnení stavby;
  • Rozhodnutia o využití územia;
  • Rozhodnutia o chránenom území alebo ochrannom pásme;
  • Rozhodnutie o stavebnej uzávere;
  • Rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia;
  • Predĺženie platnosti územného rozhodnutia.

  K podaniu návrhu na vydanie územného rozhodnutia je potrebné doložiť doložiť:

  • vyplnené tlačivo „návrh na vydanie územného rozhodnutia“,
  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo navrhovateľ k nehnuteľnosti,
  • v prípade, že navrhovateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti doklad o tom, že má k predmetnej nehnuteľnosti iné právo
   alebo iné právo k pozemku,
  • kópiu z katastrálnej mapy,
  • situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie,
  • v dvoch vyhotoveniach dokumentácia pre územné rozhodnutie,
  • vyjadrenia dotknutých orgánov správcov inžinierskych sietí,
  • aktuálne doklady o vlastníckych vzťahoch k pozemkom, ktoré budú dotknuté navrhovanou stavbou vrátane inžinierskych sietí,
  • písomný súhlas vlastníkov nehnuteľností podľa § 38 stavebného zákona v ktorom prehlásia, že súhlasia s vydaním ÚR,
   na nehnuteľnostiach, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby, vrátane inžinierskych sietí (v prípade, že navrhovateľ nemá k pozemkom vlastnícke práva).

  Upozornenie: rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.

  Poplatky

  • správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní návrhu

  Upozornenie: Občan v návrhu na vydanie územného rozhodnutia – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve,
  resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve. Rovnako postupuje pri uvádzaní aj v prípade účastníkov konania.

  K návrhu občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva návrh, doklad o
  „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

  • nájomná zmluva,
  • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
  • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
  • právo vyplývajúce z iných predpisov.

  Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).

  V tomto prípade je potrebné vyplniť žiadosť - nájsť vhodný dokument - následne postupovať podľa pokynov
  na danej stránke Ministerstva vnútra. 

  Odkaz na webovú stránku MV: https://www.minv.sk/?dokumenty-na-stiahnutie-16

   Jedná sa o:

   • odstránenia pozemnej stavby a dopravnej stavby,
   • nariadenia odstránenia pozemnej stavby a dopravnej stavby,
   • dodatočného povolenia pozemnej stavby a dopravnej stavby.

   Odstrániť stavbu je prípustné len na základe:

   • povolenia stavebného úradu alebo,
   • nariadenia stavebného úradu.

   Konanie o dodatočnom povolení stavby:

   Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 SZ pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, začne z vlastného podnetu konanie.

   Stavebný úrad vyzve vlastníka stavby:

   • Aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými SZ,
    najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania (súlad s ÚPN obce) a osobitnými predpismi.
   • Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak na ich podklade sa preukáže rozpor stavby s verejným
    záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
   • Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania
    nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k pozemku iné
    právo (§58 ods. 2 SZ) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší podľa § 137. Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
   • Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby nariadi odstránenie stavby.

   Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade , ak stavebník v určenej lehote:

   • nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
   • nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.

   Ak stavba bola začatá bez právoplatného stavebného povolenia, t. j. stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť aj napriek tomu, že bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami a na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených
   v stavebnom konaní stavebný úrad stavbu dodatočne povolí.

   K podaniu žiadosti o dodatočné povolenie sa pripája:

   • vyplnené tlačivo „žiadosť o dodatočné povolenie“,
   • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje , že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, k pozemku či stavbe má iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej,
   • projektovú dokumentáciu stavby (aj v prípade zmeny) spracovanú podľa § 9 vyhlášky MŽP SR š. 436/2000 Z.z. ktorá musí obsahovať
    diferencované spracovanie podľa druhu a účelu stavby. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach.
   • Ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm a) stavebného zákona (jednoduchých stavieb), postačí dokumentácia vypracovaná osobou
    s príslušným odborným vzdelaním (doklad o vzdelaní- fotokópiu je potrebné k PD doložiť).
   • Vyjadrenia dotknutých orgánov- správcov inžinierskych sietí.
   • Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania ak sa konali pred podaním žiadosti.
   • Ak ide o rozostavanú stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby,
    že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
   • Ak ide o realizovanie stavebnej úpravy, nadstavby alebo udržiavacích prác na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby.
   • Kópiu z katastrálnej mapy.

   K žiadosti žiadateľ doloží doklad o „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

   • nájomná zmluva,
   • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
   • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
   • právo vyplývajúce z iných predpisov.

   Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).