SlovenskýMagyarEnglish

Sobášny list

Legislatíva Zákon č. 154/1994 Zb. o matrikách

Matričný úrad obce

Ulica  
PSČ  
Telefónne číslo  
Úradné hodiny  

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, ale spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa matričná udalosť týka.

Poplatok v časti: Cenník

  Poplatok

  • 1,50 € za každý exemplár

  Zápis novorodenca:

  • ak sú rodičia zosobášení: na matričný úrad príde otec dieťaťa predloží sobášny list, svoj a manželkin občiansky preukaz,
  • ak rodičia nie sú zosobášení: na matričný úrad prídu obaja rodičia predložia svoje rodné listy a občianske preukazy, rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode, vdova predloží úmrtný list manžela.

   Poplatok

   • 1,50 € za každý exemplár

   Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu:

   • tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu,
   • vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky,
   • ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenice, u ktorých nie je určený otec.

   Podanie žiadosti o uzavretie manželstva:

   Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu:

   • všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom – tzv. delegovanie sobáša.

   Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:

   • za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade,
   • za cudzieho štátneho občana platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.

   Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá medzištátnu dohodu, musia byť ním predkladané verejné listiny apostilované; listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka /okrem dokladov v češtine/; pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

   Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov); predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu.

   Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

   Poplatky nájdete v časti: Cenník

    Vybavovanie úmrtia občanov, ktorí zomreli v územnom obvode matričného úradu:

    • predkladajú sa listy o prehliadke mŕtveho minimálne v troch exemplároch,
    • dokladá sa: občiansky preukaz zosnulého (pri cudzincoch cestovný doklad), rodný list, sobášny list, úmrtie vybavujú pozostalí mŕtveho priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby,
    • úkon sa nespoplatňuje.

     Ak matričná udalosť (narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie) nastala v cudzine, zapisuje sa do osobitnej matriky. Osobitná matrika je zriadená pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.

     Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis.

     Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého miesta pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

     Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič, za zosnulého niekto z najbližších pozostalých.

     Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatňované.

     Predkladané doklady:

     • originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého,
     • matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/,
     • platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,
     • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.

      Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva možno podať na príslušnom matričnom úrade, kde nastalo uzavretie manželstva, a to do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode.

      Doklady a dokumenty potrebné pre vybavenie

      • občiansky preukaz,
      • sobášny list,
      • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ktorého právoplatnosť nepresiahla 3 mesiace.

      Poplatky

      • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

       Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzn. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

       • osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny,
       • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.

       Spôsob vyžiadania: 

       • osobne v kancelárii matričného úradu,
       • písomne.

       Potrebné doklady:

       • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
       • iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej matričný výpis žiada.

       Matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené, t. j. legalizované alebo apostilované, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín.

       Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike - poplatok €.

       Poplatky nájdete v časti: Cenník

        Odpis registra trestov sa vydá len:

        • oprávneným orgánom (§ 14 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) alebo
        • oprávnenej osobe (§ 15 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov).

         

        O odpis registra trestov môže požiadať a odpis registra trestov môže prevziať len osoba určená oprávneným orgánom, ktorej meno a priezvisko tento orgán vopred písomne oznámi Generálnej prokuratúre SR.

         

        Výpis z registra trestov

        Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Generálna prokuratúra ho vydá na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená.

         

        Odpis z registra trestov

        Podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov § 15 orgány prokuratúry SR, matričné úrady a zastupiteľské orgány SR sú oprávnené prijímať žiadosti o odpis registra trestov od oprávnených osôb. Oprávnené osoby sú uchádzač o zamestnanie v súkromnej bezpečnostnej službe alebo technickej službe na ochranu majetku a osoba a zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby alebo technickej služby na ochranu majetku a osoby. Na iný účel sa odpis fyzickým osobám nevydáva.

         

        Odpis RT vydaný oprávnenej osobe slúži výlučne na účely zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

         

        Kde si vybavím odpis registra trestov? 

        Žiadosť o odpis registra trestov sa podáva písomne a je možné ju podať:

        • elektronicky, alebo
        • osobne.

         

        Elektronicky je možné podať žiadosť cez elektronickú službu Podanie žiadosti o výpis a odpis registra trestov. Viac informácií k elektronickej službe nájdete na portáli Generálnej prokuratúry SR. (Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov)

        Osobne je možné podať žiadosť o odpis registra trestov:

        • na generálnej prokuratúre (len na Registri trestov Generálnej prokuratúry SR, na pracovisku na ulici Kvetná 13, Bratislava)
        • na integrovaných obslužných miestach na pracoviskách Slovenskej pošty (IOMO) - (https://www.iomo.sk/pracoviska)

        Poplatky

        • Za žiadosť o odpis registra trestov podanú elektronicky zaplatíte poplatok - 2 eurá, 
        • za žiadosť o odpis podanú osobne v podateľni registra trestov zaplatíte poplatok - 4 eurá,
        • za žiadosť o odpis podanú osobne na niektorom z pracovísk IOMO Slovenskej pošty zaplatíte poplatok - 3,90 eur. Sadzobník: https://www.iomo.sk/sadzobnik-uhrad 
        • Ak sa žiadosť o odpis podáva na zastupiteľskom úrade SR, konzulárny poplatok za vybavenie a doručenie závisí individuálne od štátu, v ktorom sa zastupiteľský úrad nachádza.

        Spôsoby úhrady poplatkov

        Poplatok môžete uhradiť prostredníctvom:

        • Potvrdenia pre evidenciu poplatku, ktoré je možné zakúpiť len na pracoviskách Slovenskej pošty. Potvrdenie môžete použiť v lehote 30 dní od jeho úhrady, alebo ho po uplynutí tejto lehoty môžete vrátiť na pošte, ktorá vám peniaze vráti prostredníctvom poštového poukazu. 
        • E-kolkom môžete tento poplatok uhradiť v podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na Kvetnej ulici č. 13 v Bratislave. E-kolok zakúpite a zaplatíte priamo tam, prostredníctvom kiosku.

        V prípade, že žiadate o odpis registra trestov prostredníctvom elektronickej služby, platba sa uskutoční prostredníctvom bankového prevodu na účet Generálnej prokuratúry.